Ochrana osobních údajů Česká Suzuki asociace, z.s.

 

Naše zásady

 • Ochrana Vašeho soukromí při využívání našich služeb je pro nás prioritou.
 • S Vašimi osobními údaji budeme zacházet s respektem a diskrétně a zajistíme jejich bezpečné uchování.
 • Dbáme na to, aby Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, byly dobře chráněny před jakýmkoli zneužitím či neoprávněným šířením.
 • Vaše osobní údaje nebudeme nikdy sdílet se třetími osobami, a nikdy je nikomu nepředáme ke komerčnímu využití.
 • Vaše údaje shromažďujeme zejména proto, abychom Vám mohli poskytovat kvalitní a spolehlivé služby. Údaje zpracováváme pouze v rozsahu, který je nezbytný pro poskytování konkrétních služeb.

 

Základní pojmy

 • Správcem a zpracovatelem osobních údajů je Česká Suzuki asociace, z. s., se sídlem Nad Spádem 639/16, 147 00 Praha 4, IČ: 05883342, zapsaná pod sp. zn. L 68006 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen ČSA).
 • Osobním údajem je jakákoliv informace, která se týká určené nebo určitelné fyzické osoby.
 • Subjektem údajů je ten, o jehož údaje se jedná.
 • Zpracováním osobních údajů je jakákoli operace s nimi činěná tedy včetně jejich zobrazení, uložení v papírové podobě, přepsání do databáze, opravy apod.

 

Jak Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme

 • Vaše osobní údaje získáváme především následujícími způsoby:
 • Když požádáte o členství v ČSA.
 • Když sebe nebo jako zákonný zástupce přihlásíte své dítě na akci pořádanou ČSA.
 • Když se přihlásíte do kurzu pro učitele „Teacher Training“.
 • Když s námi uzavíráte smlouvu.
 • Když s námi komunikujete prostřednictvím k tomu určených prostředků.
 • Česká Suzuki asociace, z. s. provádí zpracování osobních údajů v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/67. Nejčastěji se jedná o zpracovávání následujících osobních údajů: jméno, příjmení, adresa trvalého či přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefon.
 • Vaše osobní údaje využíváme k tomu, abychom Vám mohli poskytnout služby, které Vám jako členům ČSA nabízíme a abychom Vás mohli informovat o činnosti ČSA; o vzdělávacích, kulturních či jiných setkání; o akcích, které organizujeme – workshopy, koncerty, kurzy, tábory, kurzy pro učitele (Teacher Training) aj.
 • Abychom zabránili neoprávněnému přístupu nebo odhalení, přijali jsme dostatečná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů.
 • Vaše osobní údaje uchováváme na originálu členské přihlášky; v elektronické databázi ČSA, kde je přístup k datům chráněn systémem přístupových účtů a hesel; data jsou chráněna antivirovou ochranou a systémem bezpečnostních kopií; v elektronické databázi členů Evropské Suzuki asociace https://europeansuzuki.org/, kde je přístup k datům chráněn systémem přístupových účtů a hesel; ke svým údajům v této databázi máte přístup i vy – o přístupové údaje můžete požádat na info@suzukiasociace.cz
 • Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou na základě Vašeho členství v ČSA, na základě Vašeho zájmu o informace, akce a činnosti ČSA a po dobu stanovenou příslušným zákonem (např. zákon o účetnictví).
 • Všechny fotografie a videa, které jsou umístěny na webové stránce www.suzukiasociace.cz, na facebooku Česká Suzuki asociace a na instagramu @czechsuzuki jsou pořizovány a publikovány se souhlasem. V případě dokumentačních fotografií z akcí pořádaných Českou suzuki asociací nežádáme o souhlas jednotlivých účastníků. Pokud byste však chtěli požádat o stažení fotografie, na které jste zachyceni, napište nám prosím na info@suzukiasociace.cz

 

Jaká jsou Vaše práva a jak je uplatnit

 • Každý člen ČSA má právo přístupu k osobním údajům, které o něm ČSA uchovává. Má také právo na opravu a výmaz (pokud to není v rozporu se zákonem), právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost svých osobních údajů. Na žádost vystavíme kopii zpracovávaných osobních údajů.
 • Vaše práva vztahující ke zpracování osobních údajů můžete uplatnit buď osobně anebo písemně zasláním na adresu Česká Suzuki asociace, z. s., Nad Spádem 639/16, 147 00 Praha Podolí.
 • Pokud nebudete spokojeni s naší odpovědí nebo se domníváte, že Vaše údaje zpracováváme nekorektně či nezákonně, můžete podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Další informace o Úřadu pro ochranu osobních údajů a jeho postupech pro podávání stížností naleznete zde: https://www.uoou.cz/.

 

Změny zásad pro ochranu osobních údajů

 • Vyhrazujeme si právo změnit tyto zásady, pokud to bude v budoucnu vhodné pro zlepšování našich služeb, zvyšování ochrany Vašich osobních údajů nebo nutné pro splnění zákonných a jiných povinností.
 • Tyto zásady byly naposledy aktualizovány 25. 5. 2018.